O IFF

Kupując u nas książki fotograficzne, plakaty i edycje fotograficzne wspierasz działalność statutową Instytutu Fotografii Fort, innymi słowy dzięki tobie możemy robić wystawy, warsztaty, wydawać katalogi i propagować najlepszą polską fotografię!

Instytut Fotografii Fort to fundacja. Naszym celem statutowym jest wspieranie i propagowanie polskiej fotografii oraz promowanie jej zarówno w Polsce jaki i za granicą poprzez organizację wystaw, wydawanie książek fotograficznych oraz tworzenie programów edukacyjnych, organizację warsztatów i wielu innych wydarzeń poświęconych polskiej fotografii.

Prowadzimy też największą w Polsce czytelnię fotograficzną w naszej siedzibie  w Forcie Mokotów ---> czytelnia fotograficzna.

Także na terenie Fortu Mokotów otworzyliśmy jedną z największych w Polsce galerii poświęconych wyłącznie fotografii.

IFF prowadzi także działalność edukacyjną, której celem jest wyłanianie młodych talentów fotograficznych i rozwijanie ich zdolności oraz szersza edukacja na temat fotografii na różnych poziomach zaawansowania.

Jeśli chcesz wiedzieć co się u nas dzieje, zapisz się na newsletter lub odwiedź naszą stronę instytutfotografiifort.org.pl

 

 

 

STATUT

FUNDACJI INSTYTUT FOTOGRAFII FORT

(tekst jednolity z dnia 02.06.2016 wraz ze zmianami z dnia 29.07.2016)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą – Fundacja Instytut Fotografii FORT, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Sylwię Dolega, zastępcę Krzysztofa Łaskiego – notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Brackiej 18 lok. 5. w 2 czerwca 2016 r. z woli fundatora Bernarda Kwapińskiego.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem miejscowym.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3

Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Organ Nadzorujący

Organem nadzorującym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy w sprawach kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest:

1. promowanie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce – zmierzające do wzrostu znajomości sztuk wizualnych w społeczeństwie;

2. rozwój środowisk twórców sztuki wizualnej;

3. promowanie polskiej fotografii na świecie;

4. wspieranie wszelkiej twórczości fotograficznej;

5. edukacja w zakresie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii;

6. działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki;

7. prowadzenie działalności kulturalnej.

 

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuk wizualnych, w tym fotografii artystycznej;

2. wydawanie książek oraz albumów fotograficznych;

3. prowadzenie programów stypendialnych dla polskich fotografów;

4. prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz studentów;

5. prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuk wizualnych;

6. gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu;

7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi;

8. prowadzenie pracowni wizualnych, fotograficznych i medialnych;

9. dokumentowanie zbiorów między innymi Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną,

drukiem itp;

10. organizację spotkań i sympozjów z zakresu sztuk wizualnych;

11. rozwój rynku sztuk wizualnych, w tym w szczególności prowadzenie galerii;

12. utworzenie Muzeum Fotografii;

13. utworzenie Czytelni Fotografii;

14. ochronę zabytków istotnych dla historii lub promocji sztuk wizualnych;

15. wspieranie w tym finansowe osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów w zakresie zbieżnym z celami fundacji.

3. Działalność statutowa Fundacji wyrażająca się w sposobie realizacji celów będzie finansowana przez Fundację.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§6

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji Stanowi:

1. fundusz założycielski wskazany w akcie ustanowienia Fundacji w wysokości 50.000

zł;

2. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

§7

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§8

Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn przekazywanych przez fundatora;

2. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów;

3. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów;

4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;

5. zbiórek publicznych;

6. odsetek z lokat bankowych;

7. funduszy Unii Europejskiej;

8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

9. działalności gospodarczej Fundacji.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Organami fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji,

3. Fundator.

§9

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu

Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na 5 letnią

kadencję. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne 5 letnie kadencje.

3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.

4. Członków Rady odwołuje Fundator.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji

z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

8. Członkiem Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

10. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.

11. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

12. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Wystarczające dla zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (w szczególności e-mailem).

13. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia późniejszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, wtedy posiedzenie Rady może zwołać Fundator lub Zarząd.

14. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

15. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Rady na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Przewodniczącemu Rady skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem.

16. W przypadku gdy, pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub Fundator zwoła kolejne Posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na kolejnym Posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym pkt 16 nie wymaga obecności przynajmniej połowy członków Rady.

17. Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji.

3. Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych.

4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji

6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

7. Wytyczanie ogólnych głównych kierunków działalności Fundacji.

 

18. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, przy pomocy zewnętrznego audytu.

19. Rada może nadawać darczyńcom lub osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji certyfikaty, tytuły honorowe, odznaki, medale oraz inne nagrody i wyróżnienia.

§10

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora na 4 letnią kadencję.

2. Fundator może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji na jaką zostali powołani.

3. W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, obowiązuje jednoosobowa reprezentacja. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

4. Prezesa Zarządu wybiera Fundator z grona członków Zarządu

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.

7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. sporządzanie rocznych planów działalności Fundacji;

2. sporządzanie rocznych planów finansowych Fundacji;

3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga innej, kwalifikowanej większości. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

10. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 11

Fundator

1. Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2. Do kompetencji Fundatora należą, poza sprawami przewidzianymi niniejszym Statutem:

a) zmiana celów Fundacji;

b) powoływanie i odwoływanie członków innych organów Fundacji.

Rozdział V

Działalność Fundacji

§12

Działalność pożytku publicznego Fundacji

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność pożytku publicznego Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

4. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

6. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§13

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji jej celów.

2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację następuje mocą uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów.

3. Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1. 58. Działalność wydawnicza;

2. 72. Badania naukowe i prace rozwojowe;

3. 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej:

4. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;

5. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację:

6. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

7. 91. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

8. 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

9. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

10. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

11. 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

12. 59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

13. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

14. 74.20.Z Działalność fotograficzna;

15. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji wskazaną w § 5 pkt 1 niniejszego Statutu.

4. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 5000 zł.

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych

zakładów:

1. zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych;

2. zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi;

3. decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji;

4. decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością;

5. kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji;

6. kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy;

7. zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§14

Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatora.

§15

Likwidacja Fundacji

1. O likwidacji Fundacji decyduje w drodze jednomyślnie podjętej uchwały Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.

2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacja przeznacza w postaci dotacji na rzecz innych organizacji pozarządowych o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia Sąd oraz Ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§16

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

 

Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl